• O škole Felix

   Súkromná základná škola Felix vznikla v roku 2012. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych a šťastných detí. Absolvent našej školy vie tvorivo pristupovať k novým situáciám. Dokáže analyzovať informácie, hodnotiť možnosti a aplikovať vedomosti zo školy v bežnom každodennom živote.

    

   Náš cieľ

   Absolvent školy má rozvinuté svoje intelektové schopnosti, vie porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám. Takíto žiaci dokážu porozumieť situáciám, analyzovať informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať vedomosti a zapamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňujú na vlastné poznatky.

 

 

Metódy a formy práce so žiakmi

Naše školy aj CVČ poskytujú žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.
 • Metódy učenia

  Metódy učenia

   

  Podporujeme tvorivý prístup učiteľov, umožňujeme používanie inovatívnych či zážitkových metód, ktoré nie sú v rozpore s pedagogickými princípmi školy. Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu. Patria medzi ne: Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj, Informatika s Emilom, SFUMATO či Comenia script.

 • Učenie sa v súvislostiach

  Učenie sa v súvislostiach

   

  Pristupujeme k vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet. Využívame k tomu vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, vysoko efektívne učenie, dvojvrstvové vzdelávanie a skupinovú prácu. Pre prepojenie učiva a skúseností žiakov s prírodou a pre rozvoj zručností organizujeme učenie v realite mesta, školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či iné aktivity.

 • Samostatné učenie sa

  Samostatné učenie sa

   

  Žiaci sa neučia len to, čo im predkladajú učitelia. Preto škola podporuje „neriadený“ pohyb detí, ich komunitné skúsenosti (medziročníkové hodiny), samostatné čítanie a snaží sa, aby priestor školy takéto aktivity umožňoval.

 • Účasť na súťažiach

  Účasť na súťažiach

   

  Žiakom, ktorí chcú svoje schopnosti porovnávať s inými, umožňujeme aj vzájomné súťaženie. Preto podporujeme ich účasť v rôznych umeleckých, športových či vedomostných súťažiach.

 

l

Pedagogické princípy

  • Učíme pre život
  • Deti sa učia uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote. Ukazujeme im cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať.
  • Dieťa centrom vzdelávania
  • Pracujeme s dieťaťom, nie s učivom alebo predmetmi. Učiteľova túžba vzdelať nesmie prevýšiť túžbu vychovať.
  • Prirodzená túžba po poznatkoch
  • Deti sú prirodzene zvedavé. Podporme ich túžbu po poznatkoch.
  • Bezpečné a podnetné prostredie
  • Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Naša škola prináša bezpečné prostredie, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť.
  • Dieťa ako partner
  • Dieťa je plnohodnotný partner pre učiteľov aj ostatných zamestnancov školy.
  • Pozitívny prístup
  • Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, a prijíma sa so svojimi silnými aj slabými stránkami, môže byť v živote úspešné.
  • Sloboda vo vzdelávaní
  • Podporujeme slobodu výberu, rešpekt k individuálnym potrebám a formám získavania poznatkov, snažíme sa o čo najmenej direktívne fungovanie.
  • Podpora rastu
  • Podporujeme deti, aby nás prekonali. Umožňujeme deťom rast, rozvoj ich daností a rozširovanie obzorov.
  • Učiteľ ako sprievodca
  • Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ. Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí.
  • Formovanie osobnosti
  • Deti sa učia vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor iných. Učia sa argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg.
  • Individuálny prístup
  • Pre hlbší individuálny rozvoj žiakov máme v škole školského psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • Rodič ako partner
  • Záleží nám na jeho názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.

l

 

 •  

  Hodnotenie

   

  Formatívne hodnotenie: Hodnotíme žiaka tak, aby mu hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či správanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

  Známky: Pomocnou formou hodnotenia je prideľovanie známok či bodov, ktoré žiakovi naznačujú nakoľko plní všeobecné očakávania štátneho vzdelávacieho programu.

  Vysvedčenie: Okrem vysvedčenia dostane každý žiak dvakrát do roka aj písomné slovné hodnotenie.

  Sebahodnotenie: Dôležitým cieľom hodnotenia je naučiť každého žiaka sebareflexii a schopnosti vlastného sebahodnotenia. U starších žiakov využívame aj individuálne stretnutia na umožnenie spätnej väzby žiaka o jeho subjektívnom vnímaní a prežívaní v škole.

  Konzultácie s rodičmi: Konzultačné hodiny  sú formou informovania rodičov o hodnotení žiaka. Škola ich organizuje minimálne 2x ročne. Na druhom stupni sa konzultačné hodiny konajú v trojici žiak, učiteľ, rodič. Rodič má možnosť kedykoľvek požiadať o individuálnu konzultáciu aj okrem organizovaných konzultačných hodín.

 •  

  Komunita

   

  Škola považuje rodičov za svoju súčasť, a preto organizuje akcie, ktoré podporujú komunitný život školy. Cieľom týchto akcií je získanie dôvery rodičov vo vzťahu k princípom a metódam školy.

  Škola organizuje pre rodiny prvákov Adaptačné víkendovky, ktorých program je zabezpečený tak, aby bol priestor najmä na ukážky princípov a metód školy a na zoznámenie sa rodín, učiteľov a detí.

  Rodičia ako súčasť školy. Organizujeme akcie, ktoré podporujú vytvorenie komunitného života školy. Ich cieľom je získanie si dôvery rodičov vo vzťahu k princípom a metódam školy, spolupráca a podpora rozvoja ich dieťaťa. Pre rodiny prvákov organizujeme Adaptačné víkendovky. Oboznámia sa s princípmi a metódami školy a zároveň sa rodiny, učitelia a deti navzájom lepšie spoznajú.

  Rodičia na vyučovaní: Učitelia vytvárajú pre rodičov možnosť zúčastniť sa na niektorej vyučovacej hodine, organizujeme aj Dni otvorených dverí.

  Vzdelávanie rodičov: Organizujeme Felix akadémiu, ako vzdelávací priestor, kde sa rodičia môžu zoznámiť s našimi princípmi a metódami.

  Ďalšie aktivity: Rodičia majú možnosť zúčastňovať sa aj na iných akciách školy (napr. sobotňajšie výlety, šarkaniády, predvianočné tvorivé dielne, školský ples a pod., …).

  Všetci zamestnanci ako súčasť komunity: Pre podporu komunity zamestnancov školy sú organizované príležitostné večere, obedy, spoločné podujatia, víkendovky, hromadné účasti na konferenciách či návštevy iných škôl.

  Osobné vzťahy: Riaditeľ a najmä učitelia si budujú osobné vzťahy s každým žiakom a rodičom – dennodennou bežnou konverzáciou, častou prítomnosť vo vestibule v časoch príchodu a odchodu žiakov, vítaním rodičov prváčikov pri vstupe do školy, vyprevádzaním žiakov po vyučovaní, účasťou na akciách pre rodiny a pod.

  Rada rodičov: Spolupracujeme s rodičmi aj oficiálnym spôsobom cez Radu rodičov a všetkých podporujeme v otvorenej komunikácii aj s členmi vedenia školy. Vítame akúkoľvek spätnú väzbu od rodičov či priamo od žiakov.

 • Financovanie

   

  Príspevok na školu: Rodičia platia príspevok na školu a príspevok na klub. V týchto príspevkoch sú zahrnuté všetky potreby na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu: pomôcky, učebnice, učebné materiály, pracovné listy, zošity, potreby na výtvarnú výchovu, písacie potreby, vyučovanie v exteriéroch, výlety, exkurzie a súťaže.

  Nad rámec príspevku: V príspevku na školu nie sú zahrnuté : obedy, desiaty, strava, pobytové akcie (adaptačná víkendovka, škola v prírode, lyžiarsky, výlety mimo BA či iné akcie, ktoré nie sú súčasťou bežného vyučovacieho dňa), kurzy plávania, kurzy korčuľovania, lyžiarske výcviky a krúžky. Bez súhlasu zriaďovateľa nie je škola, jej riaditeľ, učiteľ či iný zamestnanec školy oprávnený zbierať od rodičov žiadne poplatky navyše.

  Spôsob platby: Všetky úhrady realizujú rodičia bezhotovostne.

  Úhrada škôd: Škody úmyselne spôsobené žiakom, hradí rodič žiaka. Napr. ak žiak stratí alebo zničí pridelenú učebnicu alebo pomôcku, tak si ju zadováži na náklady svojich rodičov.

 • Práva v škole

   

  Aby sme sa v škole Felix cítili šťastní, máme práva, ktoré nikto nesmie porušovať.

  1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.

  2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.

  3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.

  4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.

  5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.

  6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.

  7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

  8. Mojou povinnosťou je správať sa tak, aby som práva ostatných neporušoval.

  Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia aj ďalší ľudia, ktorí patria do školy Felix.

Viac o sieti Felix

Felix je sieť základných škôl, gymnázia a centra voľného času. Pomáhame deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a šťastných ľudí.

Voľné pracovné miesta

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje