• ZALOŽENIE

     Súkromná základná škola FELIX bola založená v roku 2012 občianskym združením FELIX po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v Bratislave. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí.

     Tím ľudí vedený p. Petrom Halákom a p. Radkou Halákovou, ktorý stál pri zrode školy a ktorý dnes určuje smerovanie školy, tvoria rodičia, učitelia a priatelia školy.

     Súkromná základná škola Felix bola založená s cieľom byť plnoorganizovanou školou (1. až 9. ročník). Počet tried je určovaný priestorovými a kapacitnými možnosťami, ideálne v počte dve triedy v ročníku. Škola nie je spádovou školu, prijíma žiakov na základe prihlášok a výberu. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. Škola zabezpečuje tiež stravovanie žiakov.

     VZDELÁVACÍ PROGRAM

      

     Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

     Pre prepojenie učiva a skúsenosti žiakov s prírodou, rozvoj ich tímových zručností či iných zručností, škola organizuje školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či ďalšie aktivity.

      

     HODNOTENIE ŽIAKOV

     Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či správanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

     Okrem vysvedčenia dostáva teda každý žiak 2x ročne aj písomné slovné hodnotenie alebo sebahodnotenie.

     Konzultačné hodiny  sú formou informovania rodičov o hodnotení žiaka. Škola ich organizuje minimálne 2x ročne. Na prvom i druhom stupni sa konzultačné hodiny konajú v trojici žiak, učiteľ, rodič. Rodič má možnosť kedykoľvek požiadať o individuálnu konzultáciu aj okrem organizovaných konzultačných hodín.

      

     FINANCOVANIE

     Škola má stanovené zápisné. Zápisné sa v prípade prijatia dieťaťa nevracia (ak sa rodič rozhodne napriek prijatiu nenastúpiť). Prijaté zápisné sa vracia len v prípade, ak sa škola rozhodne dieťa neprijať z akýchkoľvek dôvodov.

     Rodičia platia príspevok na školu a príspevok na klub. V týchto príspevkoch sú zahrnuté všetky potreby na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu: pomôcky, učebnice, učebné materiály, pracovné listy, zošity, potreby na výtvarnú výchovu, písacie potreby, exteriéry, štandardné výlety a exkurzie, súťaže.

     V príspevku na školu nie sú zahrnuté obedy, desiaty či iné formy stravy, poplatky za pobytové akcie (adaptačná víkendovka, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, výlety mimo BA či iné akcie, ktoré nie sú súčasťou bežného vyučovacieho dňa), kurzy plávania, kurzy korčuľovania či krúžky.

     Všetky úhrady realizujú rodičia bezhotovostne

     Škody spôsobené žiakom, ak bude preukázané že ich žiak zavinil úmyselne, hradí rodič žiaka. Napr. ak žiak stratí alebo zničí pridelenú učebnicu alebo pomôcku, zadováži ju na náklady svojich rodičov.

     Bez súhlasu zriaďovateľa nie je škola, jej riaditeľ, učiteľ či iný zamestnanec školy oprávnený zbierať od rodičov žiadne poplatky navyše.

      

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje