• PRIJÍMACIE SKÚŠKY na STREDNÉ ŠKOLY:

    26.1. 2022 bolo MŠVVaŠ SR Usmernenie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023. Celé znenie nájdete TU, pozrite si prehľad najdôležitejších častí.

    a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva netalentové a dva talentové odbory. Poradie záujmu je    informačné pre riaditeľov ZŠ a SŠ, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý. Kópie prihlášky sa posielajú (elektronicky/papierovo) na každú zo SŠ, na ktorú sa uchádzač hlási. 

    b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.  

    c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú:

    1. termín: ,,netalentové“ odbory - 2. a 3.5. 2022

                     ,,talentové“ odbory - 4., 5. a 6.5.2022

    2. termín: ,,netalentové“ odbory - 9. a 10.5.2022

                    ,,talentové“ odbory - 11., 12. a 13.5.2022

    d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (,,talentové“ a  ,,netalentové“ odbory). Najneskôr do 14. marca je potrebné prihlášku odoslať cez EduPage/odovzdať papierovú verziu ZŠ na potvrdenie hodnotenia.

    e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených ,,talentových“ odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.

    f) Prihlášku možno podať (presné informácie nájdete v usmernení na str. 3-4:

    elektronicky bez podpisu (postup zadávania v EduPage nájdete TU)

    v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

    g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú (kompletný zoznam nájdete v usmernení, vyberáme najrelevantnejšie):

    - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor

    • prehľad odborov, ktorých sa to týka nájdete TU

     - Kópie vysvedčení

    • predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

    - Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)

    • predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

     Na záver ešte odkaz na stránku Školského výpočtového strediska, kde si viete nájsť informácie o naplnenosti, zozname a štatistikách prijímacích skúšok 2022/23 (nájdete TU).


 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje