• PRIJÍMACIE SKÚŠKY v šk. roku 2021/2022

    Prehľad termínov súvisiacich s prijímacími skúškami stanovených rozhodnutiami Ministerstva školstva SR.

     

    Termíny zverejnenia kritérií podmienok na prijatie na štúdium v SŠ:

    do 1. februára 2022 riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

    Pozn. : študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách (bilingválne gymnáziá, športové gymnáziá, umelecké školy, pedagogické školy a zdravotné školy).

    do 31.marca 2022 - riaditeľ strednej školy zverejní kritériá pre prijatie na netalentované odbory vzdelávania (budú zverejnené aj na www.svs.edu.sk)

     

    Termíny podania prihlášok zákonným zástupcom na štúdium v SŠ:

    do 20. februára 2022 - zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

    do 10. apríla 2022 - zákonný zástupca žiaka podá prihlášky na ostatné odbory vzdelávania

     

    Termíny prijímacích skúšok:

    Pre odbory s tzv. talentovými skúškami:

        15. marec – 30. apríl  2022 - talentové skúšky (presný termín určuje konkrétna stredná škola)

    Pre ostatné odbory:

    1. kolo: 9. máj 2022 (pondelok) - prvý termín

        12. máj 2022 (štvrtok) - druhý termín

    2. kolo: 21. júna 2022 (streda) - pre neprijatých uchádzačov v 1. kole

     

    V rámci 2.polroka Vám bude kariérny poradca k dispozícii na pravidelných konzultačných hodinách - vždy vo štvrtok 16:30-18:00. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Edupage. Prebiehať budú na online na platforme Webex.

    Využiť môžete aj mailovú komunikáciu - katarina.porubska@skolafelix.sk

    O infostretnutiach, blížiacich sa termínoch a ďalších aktualitách budeme informovať prostredníctvom infolistov. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje