•  

    Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2023/2024

    Od 01. 01.2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona 425/2021 Z.z., ktorá upravuje
    priebeh a organizáciu prijímacieho konania na SŠ a to nasledovne:

    1. Po novom zákonný zástupca žiaka (ZZ ) vypĺňa iba jednu prihlášku – jedno tlačivo, na ktorom uvedie v poradí podľa záujmu maximálne dve stred. školy s „ talentovými odbormi“ a dve s „netalentovými odbormi“. To znamená, že deviatak môže mať na prihláške maximálne štyri SŠ, ôsmaci maximálne dve SŠ (bilingválne päťročné gymnáziá alebo bilingválne obchodné akadémie, umelecké školy) a piataci maximálne dve gymnáziá s osemročným štúdiom. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2023, avšak ZZ vyplnenú prihlášku musí odoslať základnej škole na potvrdenie hodnotenia najneskôr do 14.03.2023. Ak sa hlásite na strednú športovú školu, je treba prihlášku odoslať v čo najskoršom termíne od ukončenia 1. polroka a to z dôvodu overovania športového nadania už od 21. marca 2023.
    2. Prihláška na SŠ sa podáva zvyčajne elektronickou formou (prostredníctvom edupage) bez podpisu. Návod na podanie elektronickej prihlášky na SŠ nájdete TU.
     1. Konkrétny formulár prihlášky si vygenerujete z edupage, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy (preto je dôležité, aby ZZ hlásil škole akékoľvek zmeny vrátane zmeny adresy a podobne), ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca (ZZ). Za úplnosť a správnosť vyplnenej prihlášky zodpovedá ZZ.
     2. ZZ k prihláške pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky (zoznam povinných prihlášok nájdete nižšie).
     3. ZZ vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom edupage najneskôr do 14.03.2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia.
     4. Riaditeľ ZŠ prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby ZZ mohol podať prihlášku v zákonnej lehote do 20.03.2023.
     5. Edupage po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ a potvrdení podania prihlášky ZZ odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktoré uviedol ZZ v prihláške.
    3. V prípade, že edupage z technických dôvodov nebude môcť odoslať prihlášku na všetky SŠ uvedené v prihláške, ZZ bude systémom upozornený. Následne ZZ prihlášku vyplní písomne na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Nájdete TU.

    Vytlačenú a podpísanú prihlášku (žiakom aj ZZ ) dá ZZ riaditeľovi ZŠ na potvrdenie a následne odošle poštou alebo podá osobne na SŠ, na ktoré prihláška nebola odoslaná z edupage.
    Od 1.1.2022 sa vyžadujú podpisy oboch rodičov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného ZZ, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania.


    Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

    1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený odbor („lekárske potvrdenie“). Zoznam učebných a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2023/2024 nájdete TU.
    2. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 2 roky ( predkladá len uchádzač-žiak so špeciálno-vzdelávacími potrebami ).
    3. Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov (predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na strednú športovú školu)
    4. Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo (predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na strednú športovú školu)
    5. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou).
    6. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor (predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením).
    7. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so SŠ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní (predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na SŠ, ktorá poskytuje duálne vzdelávanie).
    8. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaží (nepovinná príloha , predkladá len uchádzač, ktorý v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži uvádza).
    9. Kópie vysvedčení (predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.


    Termíny konania prijímacích skúšok nájdete TU.


    Ak žiak nebol v prvom kole prijatý na žiadnu z vybraných stredných škôl, podáva si ešte jednu prihlášku - do druhého kola. Druhé kolo je určené pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka na nenaplnený počet miest. Termín prijímačiek stanovilo ministerstvo školstva na 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška dokončiť 21. júna 2023.

    Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest sa podľa novely školského zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom.


 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje