• PRIJÍMACIE SKÚŠKY v šk. roku 2020/2021

    Prehľad termínov, súvisiacich s prijímacími skúškami, ktoré boli vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu stanovené rozhodnutiami Ministerstva školstva SR zo 4.1. a 26.1.2021.


    Termíny zverejnenia kritérií podmienok na prijatie na štúdium v SŠ a termíny podania prihlášok:

    - termíny sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR z 26.1. stanovené jednotne pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (tzv. talentové odbory) aj pre ostatné odbory.

    26. februára 2021 - termín zverejnenia podmienok prijatia na štúdium v strednej škole

    8. apríla 2021 - termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi ZŠ. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o  zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v TU. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka nájdete TU.

    16. apríla 2021 - termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania

     

    Termíny prijímacích skúšok:

    - termíny boli stanovené na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR z 4.1.

    1. pre odbory s tzv. talentovými skúškami:

        5. máj 2021 - prvý termín (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021)

        12. máj 2021 - druhý termín (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021

    2. pre ostatné odbory:

        3. máj 2021 - prvý termín (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

        10. máj 2021 - druhý termín (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)

     

    V rámci 2.polroka Vám bude kariérny poradca k dispozícii na pravidelných konzultačných hodinách - vždy vo štvrtok 16:30-18:00. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom Edupage. Prebiehať budú na online platforme Webex.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje