• Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried druhého až deviateho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy. Svoje návrhy predkladá vedeniu školy. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.

     Žiacky parlament zasadá každý týždeň s tým, že párne týždne bude mať zasadanie 1. stupeň samostatne a nepárne týždne zas 2. stupeň. Keď uzná za vhodné, stretnú sa všetci spolu.

      
     6 členov parlamentu je teda z prvého stupňa a rovnako 6 členov zo stupňa druhého.
     Zvolení zástupovia prváckej triedy - Kamzíkov majú štatút pozorovateľov.
      
      
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje