• Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried tretieho až deviateho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy. Svoje návrhy predkladá vedeniu školy. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.


     Témy, ktoré sa riešili v roku 2022/23:     Termíny zasadnutí žiackeho parlamentu:

     14. 9. 2022 - voľba predsedu, podpresedu, zapisovateľa a ďalších rolí parlamentu, vytvorenie whatsappovej skupiny, predkladanie návrhov. Prerokovanie kľúčov zo šatňových skriniek. Otvorenie témy prestávok.

     6. 10. 2022 - chodenie na terasy, oprava koberca, mobily cez prestávky, úprava chodníkov šk. dvor, farebnejší šk. dvor, väčšie koše na plast, záľubky - aspoň jedna vonku. Automat - bufet, záľubky neskôr, funkčnosť interakt. tabúľ.

     20. 10. 2022 - veľké zrkadlá na dievčenské WC, pravidlá multif. ihrisko, skrinky na kabáty, dofarbiť čiary na multif. ihrisku, obrázky jedál, plot namaľovať.

     10. 11. 2022 - fotky obed, rušenie cez 6.-7. vyuč. hodinu, kľúče terasa, obedňajšia prestávka - skrátiť, hojdačky šk. dvor.

     24. 11. 2022 - fotky a popisy obedov.

     15. 12. 2022 - osviežovače vzduchu na záchodoch, trampolína v zemi, šmykľavky vnútri, slabá wifi, chodenie na prestávky v rozumnom poradí, ihrisko - dozor cez veľkú prestávku, jedlá - porcie I/II. stupeň

     12. 1. 2023

     26. 1. 2023

     9. 2. 2023

     9. 3. 2023

     23.3. 2023

     13. 4. 2023

     27. 4. 2023

     11. 5. 2023

     25. 5. 2023

     8. 6. 2023

     22. 6. 2023
      
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje