•  

     Rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii školy, princípom školy, rozpočtu, menovaniu riaditeľa školy a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne. Stretnutí, resp. ich častí sa môžu zúčastniť aj rodičia.

     Manažment školy je najvyšším riadiacim orgánom školy. Tvoria ho zakladatelia školy a nimi zvolení odborníci. Manažment rozhoduje najmä o vízii školy a koncepčných otázkach, schvaľuje rozpočet školy.

     Riaditeľ školy zabezpečuje operatívne riadenie školy. Riadi školu po pedagogickej stránke.  Zabezpečuje aj pedagogický proces, zastihnuteľný je prednostne počas konzultačných hodín, ale aj e-mailom a telefonicky.

      

      

    • Meno a priezvisko

     Funkcia

     Delegovaný/zvolený za:

     Peter Halák

     predseda

     za zriaďovateľa

     Jaroslav Juriga


     za zriaďovateľa

     Rastislava Haláková


     za zriaďovateľa

     Katarína Kalašová


     za zriaďovateľa

     Michal Štassel


     za pedagogických zamestnancov

     Ondrej Struhár


     za pedagogických zamestnancov

     Dana Sujová


     za nepedagogických zamestnancov

     Tomáš Bujna


     za rodičov

     Peter Hudec


     za rodičov

     Miroslav Repka


     za rodičov

     Jana Karabinošová


     za rodičov

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje