•  

     Rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii školy, princípom školy, rozpočtu, menovaniu riaditeľa školy a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne. Stretnutí, resp. ich častí sa môžu zúčastniť aj rodičia.

     Manažment školy je najvyšším riadiacim orgánom školy. Tvoria ho zakladatelia školy a nimi zvolení odborníci. Manažment rozhoduje najmä o vízii školy a koncepčných otázkach, schvaľuje rozpočet školy.

     Riaditeľ školy zabezpečuje operatívne riadenie školy. Riadi školu po pedagogickej stránke.  Zabezpečuje aj pedagogický proces, zastihnuteľný je prednostne počas konzultačných hodín, ale aj e-mailom a telefonicky.

      

      

    • Meno a priezvisko

     Funkcia

     Delegovaný/zvolený za:

     Peter Halák

     predseda

     za zriaďovateľa

     J. Juriga


     za zriaďovateľa

     R. Haláková


     za zriaďovateľa

     K. Kalašová


     za zriaďovateľa

     D. Letancová


     za pedagogických zamestnancov

     J. Hakošová


     za pedagogických zamestnancov

     B. Bellová


     za nepedagogických zamestnancov

     T. Bujna


     za rodičov

     J. Běhal Dadová


     za rodičov

     M. Repka


     za rodičov

     J. Karabinošová


     za rodičov

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje