• Psychologička

   Poslaním školskej psychologičky vo Felixe je prispievať k tomu, aby sa všetci, kto školu navštevujú, v nej cítili bezpečne a spokojne.

   Obrátiť sa na psychológa ohľadom konzultácie sa dá v prípade problémov prejavujúcich sa na úrovni školy, prípadne súvisiacich so školou, v prípade problémov týkajúcich sa vzťahov v triede, výchovných problémov, ale aj pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

   O stretnutie môže požiadať žiak, pedagóg či rodič.

   Moja činnosť je zameraná na prevenciu, poradenstvo, konkrétne intervencie a orientačnú diagnostiku.

   Na zmiernení problémov sa podieľam v spolupráci s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi. Spolupracujem so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovným poradcom a vedením školy. Mám nadviazanú spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP) a ďalšími odborníkmi poskytujúcimi psychologickú starostlivosť.

   Spolupracujem aj na vytvorení komplexného modelu prevencie vo Felixe.

    

   KDE A KEDY MA MOŽNO NÁJSŤ?

   Dohodnuté individuálne konzultácie pre žiakov, pedagógov a rodičov,  pozorovania v triedach,  intervencie, aktivity malých skupín a preventívne aktivity si organizujem podľa potreby 

  • Možnosť dohodnúť si stretnutie pre žiakov

   Pre žiakov v škole funguje SCHRÁNKA DÔVERY. Tam môžu písať žiadosti o stretnutie – individuálne alebo skupinovo.

   Stačí, keď napíšu svoje meno a triedu na papierik, ja ich v škole vyhľadám a dohodneme si termín stretnutia. Niekedy kontaktujem deti hneď, niekedy musia na termín chvíľu počkať. Termíny si s deťmi snažím dohodnúť max. do dvoch dní (podľa toho koľkí sú v „poradovníku“). Ak však potrebujú riešiť nejakú situáciu urgentne, upozorňujem ich, nech prídu osobne, alebo na papierik napíšu slovo SÚRNE! Deti majú možnosť vložiť do schránky aj podnety a svoje pozorovania, či upozornenia na to, ak sa niekomu v škole deje niečo, o čom by mal vedieť dospelý.

    V Bublinke nájde svoj priestor každé dieťa, ktoré to potrebuje. Stretnutia z podnetu dieťaťa sú dobrovoľné a dieťa na ne prichádza po dohode s vyučujúcim.

   Žiaci môžu prísť do Bublinky aj na odporúčanie učiteľa, podnet od rodiča alebo ak si to situácia vyžaduje.

   Dieťa má možnosť dohodnúť si stretnutie v Bublinke:

   keď sa potrebuje poradiť,

   keď rieši svoj osobný problém,

   keď sa potrebuje zdôveriť,

   keď cíti „trápenie“,

   keď má „ťažký“ deň,

   keď chce hovoriť o téme, o ktorej sa ťažko hovorí,

   keď sa cíti smutné,  samo, odmietané,

   keď zažíva silné emócie,

   keď má obavy a strach,

   keď má konflikt s kamarátom,

   keď sa necíti dobre medzi rovesníkmi,

   keď hľadá možnosti ako pomôcť svojmu kamarátovi/kamarátke,

   keď potrebuje podporu a povzbudenie,

   keď si hľadá miesto medzi rovesníkmi,

   keď sa cíti neprijaté,

   keď je v ťažkej životnej situácii,

   keď pochybuje o svojej hodnote,

   keď sa chce dozvedieť o svojich silných stránkach,

   keď má na to akýkoľvek iný dôvod, ktorý považuje za dôležitý.

    

   Žiaci sa často s dôverou obrátia na mňa, keď potrebujú byť vypočuté, potrebujú povzbudenie, nasmerovanie. Ale aj keď sa chcú vyjadriť na tému, ktorá ich trápi, keď si chcú usporiadať myšlienky, nájsť riešenie, vyznať sa vo svojich pocitoch, naučiť sa vychádzať s kamarátom, keď sa im v tom nedarí. Aj vtedy, ak chcú vedieť čo s tým, keď sa cítia samé alebo odmietnuté.

   Prichádzajú ak im niečo vadí, ak chcú na niečo upozorniť, chcú porozumieť tomu, čo sa deje. Niekedy si potrebujú len oddýchnuť, byť sami so sebou v pokoji. Inokedy zase lepšie poznať svoje schopnosti, vidieť svoju hodnotu alebo posilniť pocit bezpečia.

   Pri stretnutiach s deťmi sa zameriavam na ich aktuálne prežívanie, pracujem s projektívnymi technikami, terapeutickým príbehom, kartami, využívam prvky terapie hrou alebo rolové hranie, využívam harmonizér, relaxačné techniky, hľadáme spolu možnosti, zdroje, riešenia. Deti prídu niekedy individuálne, niekedy v skupinke a tomu prispôsobujem aktivity.

   Pri týchto stretnutiach ide o proces, ktorým sa dieťaťu poskytne podpora tak, ako ju v danej chvíli potrebuje.

   Rovnako ako učiteľ rieši rôzne situácie v triede, tak aj v Bublinke môžu deti nájsť svoj priestor pre riešenie rôznych situácii, ktoré sa udiali na úrovni školy alebo súvisia s prežívaním dieťaťa. Väčšinou do procesu nemusí zasahovať rodič ani pedagóg.

   Deti si týmto spôsobom učia aktívne riešiť vzniknuté situácie, postarať sa o seba, či o druhého.

   Obsah týchto stretnutí je dôverný.

   Ak je potrebné alebo užitočné, aby do tohto procesu rodič (pedagóg) zasiahol alebo ak sa deje niečo, čo sa týka jeho dieťaťa o čom by mal vedieť, tak sa s rodičom skontaktujeme alebo upozorním učiteľa.  Môžeme tak nadviazať spoluprácu a dohodnúť ďalšie kroky.

  • Možnosť dohodnúť si stretnutie pre rodičov

   Rodičia majú možnosť dohodnúť si konzultáciu cez mailovú adresu:  katarina.godarska@skolafelix.sk

   Konzultácie prebiehajú najčastejšie na žiadosť rodiča. Môžeme sa stretnúť aj z môjho podnetu alebo z podnetu učiteľa. Súčasťou prvého stretnutia je vzájomné spoznanie, objasnenie, čo môžeme od seba očakávať. Spoločne hľadáme oblasť, na ktorú sa máme prioritne zamerať, aby to bolo užitočné.  Niekto príde s celkom konkrétnou požiadavkou, niekto príde a hľadáme, v čom je zdroj problémov, o ktorých spolu hovoríme.

   Vieme sa spolu pozrieť na problém v širších súvislostiach a z nadhľadu. Pri konzultácii, poradenstve alebo terapeutickom rozhovore je na prvom mieste klient – dieťa, rodič, pedagóg. On má právo rozhodnúť, o čom hovoriť, o čom nehovoriť, čo mu je užitočné, čo je pre neho zbytočné.

   Ďalšia spolupráca sa potom odvíja od konkrétneho prípadu. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobejšej spolupráce. Prípadne rodiča nasmerujem na externú spoluprácu.

   Ak sa dohodneme s rodičom a dieťaťom na pravidelnej spolupráci, pozostáva zvyčajne z niekoľkých stretnutí s dieťaťom. Z dôvodu časového obmedzenia to je max. 4-6 stretnutí. Potom nasleduje konzultácia s rodičom, kde sa rozprávame o priebehu procesu a pozorovaniach.  Na základe toho zvážime ďalší postup.

    Obsah konzultácií je dôverný.

  • Možnosť dohodnúť si stretnutie pre pedagógov

   S učiteľmi a vychovávateľmi spolupracujem hlavne pri nastavovaní intervencií, hľadáme vhodné individuálne prístupy k deťom, pri riešení konfliktov, pri vzťahových problémoch v triede a pod.

   Poskytujem poradenstvo týkajúce sa výchovného, vzdelávacieho procesu, ale tiež aj ich osobného a profesijného rastu.

   Učitelia ma v prípade potreby môžu vyhľadať osobne na škole. 

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje