• MOJA ÚLOHA

     Poslaním školskej psychologičky vo Felixe je prispievať k tomu, aby sa všetci, kto školu navštevujú, v nej cítili bezpečne a spokojne.

     Obrátiť sa na psychológa ohľadom konzultácie sa dá v prípade problémov prejavujúcich sa na úrovni školy, prípadne súvisiacich so školou, v prípade problémov týkajúcich sa vzťahov v triede, výchovných problémov, ale aj pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

     O stretnutie môže požiadať žiak, pedagóg či rodič.

     Moja činnosť je zameraná na prevenciu, poradenstvo, konkrétne intervencie a orientačnú diagnostiku.

     Na zmiernení problémov sa podieľam v spolupráci s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi. Spolupracujem so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovným poradcom a vedením školy.
     Mám nadviazanú spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP) a ďalšími odborníkmi poskytujúcimi psychologickú starostlivosť.

     Spolupracujem aj na vytvorení komplexného modelu prevencie vo Felixe.

      

     KDE A KEDY MA MOŽNO NÁJSŤ?

     Dohodnuté individuálne konzultácie pre žiakov, pedagógov a rodičov,  pozorovania v triedach,  intervencie, aktivity malých skupín a preventívne aktivity si organizujem podľa potreby 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje