• ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022

     • Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“).
      Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

      Za týmto účelom a za účelom minimalizovania rizika zatvárania škôl, sú riaditelia povinní poskytovať ministerstvu aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie v škole na stránke www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Riaditeľ školy je povinný pravidelne nahlasovať informácie o situácii v prostredníctvom online formulára ministerstvu:

      a) každý pondelok, a zároveň

      b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19

      Presné údaje umožnia ministerstvu rýchlo reagovať na situáciu v školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

      Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

      V prípade otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 môžete kontaktovať ministerstvo prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk

       

      Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor.
      Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.
       

      PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022

      1. BEZPRÍZNAKOVOSŤ

      • pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

      2. PROTILÁTKY

      • Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19
                         - po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
                         - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom

      3. VÝNIMKY Z KARANTÉNY

      • Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
                         - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)
                         - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
       Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.

      4. PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
      • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
      • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

      5. OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY

      • Rodičia môžu v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o ochorení“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

      6. OČR

      • Rodič má nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné ak riaditeľ školy alebo RUVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.

      7. POVINNOSTI RODIČA

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy
      • zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky
      • ak sa u dieťaťa prejaví v období od 2.9. bežná choroba, postupuje rodič tak ako doteraz v zmysle školského poriadku (ospravedlnenie do 3 dní bez nutnosti lekárskeho potvrdenia zadá cez žiadosť na Edupage školy).
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/22, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. c)zákona č. 245/2008 Z.z.)

      8. STRAVOVANIE

      • stravovanie sa realizuje v školskej jedálni
      • rúško je povinné počas čakania na obed, usádzania sa k stolom ako i počas odnášania zvyškov jedla pre žiakov ako i pedagogických a nepedagogických zamestnancov; rúško môže byť dolu z tváre len počas jedenia pri stole.
      • dozor v jedálni zabezpečí, aby sa skupiny nemiešali; príchod skupín na obedy bude podľa aktuálneho rozvrhu žiakov
      • za týmto účelom škola zabezpečí vydávanie zabalených príborov do servítky, misiek so šalátom personálom; misa s polievkou bude na stole, naberanie z nej zabezpečí dozor.
        

      Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.


      ŠS v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl: 
      https://www.minedu.sk/data/att/21852.pdf

      ŠS a súbory na stiahnutie: 
      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

     • MDD v klube

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD v klube.

      Oslava dňa detí sa nám vydarila. Po škole aj po dvore behali futbalisti, lekári, čarodejnice a kopa ďalších masiek, medzi ktorými by ste našli napríklad aj muchotrávku. Atmosféru môžete "ochutnať" aspoň takto, cez obrázky.

     • Austrália s Rossom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Austrália s Rossom.

      Uzavretie májovej témy Austrália vo veľkom štýle - s austrálčanom Rossom, ktorý nám o tomto krásnom kontinente prišel porozprávať z prvej ruky. Skvelé tlmočenie nám zabezpečil Miško Nagy z koál.  

     • Vyučovanie od 12. apríla

     • Dobrý deň, milí rodičia, 

      radi by sme Vás informovali o priebehu vyučovania od 12. apríla.

      1. stupeň

      na základe rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 8. apríla sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa odo dňa 12. apríla 2021

       https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

      Príchod detí bude priamo  do školy od 7.45 - rovno do tried a školský klub bude do 17.00.

      Stále platí: nemiešanie sa detí medzi triedami, a 7-dňové povinné testovanie rodičov a zamestnancov, príp. výnimky z testovania,  čiže Vyhlásenie bezinfekčnosti a ranný filter prosím dodržiavať.

      2. stupeň

      vzhľadom k zlepšujúcim sa číslam a stabilizácii epidemiologickej situácie, začínajú sa objavovať náznaky, že budúci týždeň by mohlo prebehnúť testovanie druhostupniarov  a do školy by mohli nastúpiť 19. apríla alebo 26. apríla.

      Budúci týždeň máme zatiaľ naďalej dištančné vyučovanie.

      Hneď ako bude nejaké rozhodnutie Ministra školstva ohľadom 2 . stupňa, budeme Vás informovať.

      krásny deň, Alexandra Planková

     • Vyučovanie od 8.marca

     • Dobrý deň, milí rodičia,

      na základe záujmu/vyjadrenia rodičov, od pondelka 8.marca pokračujeme naďalej v prezenčnom aj v dištančnom vyučovaní na 1.stupni. 

      Prezenčné vyučovanie budú mať žiaci vo svojich triedach na Krásnohorskej aj na Tematínskej podľa rozvrhu v prezenčnej forme.

      Žiaci, ktorí zostávajú na dištančnom vyučovaní budú spojení v rámci  ročníka do jednej skupiny /Krásnohorská+Tematínska/ a vyučovanie budú zabezpečovať Ľudka Sedláčková, Dávid Králik, Veronika Maťokárová, učitelia AJ.

      A okrem toho v obmedzenom rozsahu cca 1-2 hodiny týždenne triedni učitelia pripoja deti z dištančného vyučovania k deťom z prezenčného vyučovania.

      Informácie o rozvrhu a vyučovaní dostanete v priebehu najbližších dní.

      Rodičia, ktorí prejavili záujem aj naďalej o dištančné škd pre svoje deti,  môžu ich prihlásiť na online záľubky.

      Všetky dôležité informácie o priebehu prezenčného vyučovania, ako i o dodržiavaní potrebných opatrení sú uvedené v predchádzajúcom maili.

      1. ročník 

      Žaby

      prezenčne - Baška M.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Korytnačky

      prezenčne - Mirka O.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      Vlky

      prezenčne - Peťka Z.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      2. ročník 

      Kamzíky

      prezenčne - Marta P.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Ježkovia 

      prezenčne - Katka S.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Veveričky

      prezenčne - Paula Z.K.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Líšky

      prezenčne - Mirka H.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

       

      3. ročník 

      Žirafy

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T.

      Zebry

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T. 

      Zajace

      prezenčne - Alenka M.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

       

      4. ročník 

       

      Delfíny

      prezenčne - Ondro S.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

      Kosatky

      prezenčne - Barborka D.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU

      •  Zmeny foriem vyučovania sú možné iba na týždennej báze. 

      Ak sa epidemiologická, resp. politická situácia nezmení a budú platiť nariadenia ako doteraz, v tomto režime budeme pokračovať aj ďalší týždeň od 15.marca.

      Rodičia, ktorí budú chcieť budúci týždeň zmenu pre svoje dieťa, prosím nahlásiť mne a triednemu učiteľovi do piatku do 12. marca 12.00 hod.

      • Prosím rodičov, aby ráno pri príchode detí do školy počkali, kým prejdú deti ranným filtrom a bude skontrolované čestné vyhlásenie.

      Organizácia školského dňa

       

      Príchod detí do školy bude od 7.45 hod., pričom deti pôjdu priamo do svojich tried. Vyučovanie začína o 8:30 hod. Poobedný klub bude do 17.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť, aby sa nám deti nepremiešavali. V prípade individuálnej potreby, môže byť poobedný klub do 17.30, ale prosím, aby ste s danou požiadavkou napísali mail Vesne /Krásnohorská/ alebo Hanke /Tematínska/ a v kópii aj mne. Žiaci budú mať upravené vyučovanie tak, aby sa deti nestretávali v jedálni a mali dostatočný čas na obed.  

      Druhý stupeň naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Ďakujeme za Vašu dôveru

      Krásny deň, Alexandra Planková

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje