• Začiatok školského roka 2021/22

     • Milí naši žiaci, milí rodičia,

      myslím, že nielen mne, ale aj Vám, Vašim rodičom, starým rodičom, súrodencom, skrátka nám všetkým sa zdá, že čas nepredstaviteľne letí. Akoby to bolo včera, keď ste v júni končili svoje ročníky, boli pred Vami letné prázdniny, ktoré sa Vám zdali ako dlhé letné obdobie voľna, oddychu na morských plážach, či doma, na čarokrásnom Slovensku.

      Verím, že ste si všetci spolu so svojimi rodinami oddýchli a načerpali potrebné množstvo síl do nastávajúceho školského roka. Rovnako prázdniny, ako vlastne všetko, má svoju konečnú a my sa ocitáme na prahu ďalšej etapy školskej práce, za ktorou budete chodiť do svojej , verím, milovanej školy. Vaši učitelia tiež trochu a celkom zaslúžene oddychovali, no aj počas tohto obdobia sa usilovne pripravovali na nový školský rok, aby Vám všetkým prinášali nové a dôležité informácie, otvárali zaujímavé učebné postupy, objasňovali nepoznané. aby Vás sprevádzali doposiaľ nepoznanými zákutiami získavania potrebných vedomostí. Pracujú  neustále na svojom vlastnom vzdelávaní, pretože chcú  byť, aj keď už teraz sú, sprievodcami a odbornými poradcami pri Vašom fyzickom i duševnom vývoji, na Vašej školskej ceste, ktorá Vás istým krokom vedie k stále vyšším métam a  k vytýčenému cieľu. I v tomto roku na Vás všetkých, milí naši žiaci, čaká veľa krásnych študijných a spoločenských chvíľ, počas ktorých stále viac a viac priateľsky vnímajte svojich spolužiakov ako skutočných kamarátov, pomôžte tým, ktorí pomoc potrebujú, respektíve Vás o ňu slušne požiadajú, žite spolu v šťastnej škole vzájomne v náručí tolerancie, porozumenia, teda skutočného múdreho a inteligentného dospievajúceho mladého človeka.

      Záverom Vám, milí moji, želám veľa zdravia, veľa síl na prácu, ktorá je vždy výzvou, veľa pevných priateľstiev čistých a férových, želám všetkým bez rozdielu krásny školský rok 2021 / 22.

      Rovnako Vám , milí rodičia našich žiakov prajem pevné zdravie, trpezlivosť, pohodu pri povedzme si, spoločnej výchove Vašich detí, na ktorej nám, verte, veľmi, veľmi záleží. Teším sa opäť na plodnú spoluprácu s Vami. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            Alexandra Planková

     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022

     • Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“).
      Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

      Za týmto účelom a za účelom minimalizovania rizika zatvárania škôl, sú riaditelia povinní poskytovať ministerstvu aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie v škole na stránke www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Riaditeľ školy je povinný pravidelne nahlasovať informácie o situácii v prostredníctvom online formulára ministerstvu:

      a) každý pondelok, a zároveň

      b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19

      Presné údaje umožnia ministerstvu rýchlo reagovať na situáciu v školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

      Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

      V prípade otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 môžete kontaktovať ministerstvo prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk

       

      Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor.
      Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.
       

      PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022

      1. BEZPRÍZNAKOVOSŤ

      • pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

      2. PROTILÁTKY

      • Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19
                         - po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
                         - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom

      3. VÝNIMKY Z KARANTÉNY

      • Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
                         - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)
                         - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
       Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.

      4. PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
      • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
      • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

      5. OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY

      • Rodičia môžu v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o ochorení“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

      6. OČR

      • Rodič má nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné ak riaditeľ školy alebo RUVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.

      7. POVINNOSTI RODIČA

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy
      • zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky
      • ak sa u dieťaťa prejaví v období od 2.9. bežná choroba, postupuje rodič tak ako doteraz v zmysle školského poriadku (ospravedlnenie do 3 dní bez nutnosti lekárskeho potvrdenia zadá cez žiadosť na Edupage školy).
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/22, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. c)zákona č. 245/2008 Z.z.)

      8. STRAVOVANIE

      • stravovanie sa realizuje v školskej jedálni
      • rúško je povinné počas čakania na obed, usádzania sa k stolom ako i počas odnášania zvyškov jedla pre žiakov ako i pedagogických a nepedagogických zamestnancov; rúško môže byť dolu z tváre len počas jedenia pri stole.
      • dozor v jedálni zabezpečí, aby sa skupiny nemiešali; príchod skupín na obedy bude podľa aktuálneho rozvrhu žiakov
      • za týmto účelom škola zabezpečí vydávanie zabalených príborov do servítky, misiek so šalátom personálom; misa s polievkou bude na stole, naberanie z nej zabezpečí dozor.
        

      Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.


      ŠS v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl: 
      https://www.minedu.sk/data/att/21852.pdf

      ŠS a súbory na stiahnutie: 
      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje