• ClimaX je výskumná iniciatíva programu Erasmus+, ktorej cieľom je spojiť všetky štyri disciplíny STEM (prírodné vedy, inžinierstvo, technológie a matematiku) do jedného interdisciplinárneho programu na podporu kritického skúmania problematiky zmeny klímy zo strany žiakov.

     Škola FELIX je partnerom na projekte ClimaX spolu s Hellenic Education Society of STEM (Grécko), Associazione Lumen aps,(Taliansko), STU v Bratislave (Fakulta architektúry a dizajnu) (Slovensko), European Centre of Entrepreneurship Competence and Excellence (Rakúsko)


     Poslanie a vízia
     Poslaním projektových partnerov je podporovať pedagógov pri rozvíjaní ich vedomostí a znalostí predmetu tak, aby vyučovacie hodiny boli založené na vedeckých dôkazoch a zvyšovali porozumenie žiakov vedeckým poznatkom a dôsledkom zmeny klímy. Cieľom projektu je poskytovať školám kurzy o zmene klímy a súvisiace príležitosti na zapojenie sa do STEM, ktoré pracujú v rámci klimatických zmien, a príležitosti na obohatenie STEM, ako sú súťaže a výzvy.

      

     O projekte
     Partnerstvo projektu ClimaX spája partnerov z oblasti vzdelávania, výskumu a širšieho sektora STEM s cieľom podporiť realizáciu školských učebných osnov a aktivít súvisiacich so zmenou klímy vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Projekt predstavuje vzorové explicitné stratégie vyučovania, ako ich realizuje školský učiteľ STEM.

     Prostredníctvom programu STEM zameraného na zmenu klímy sa budú zbierať údaje na preskúmanie explicitných vyučovacích stratégií. Údaje z rozhovorov s učiteľmi a pozorovaní tried budú tiež použité na identifikáciu a opis toho, ako tento učiteľ STEM ponúkne žiakom príležitosti na riešenie skutočných problémov v ich komunite. Uvedú sa príklady demonštrujúce tri fázy vzdelávania STEM: pochopenie prezentácie kontextu, vykonávanie kreatívneho dizajnu a prežívanie emocionálneho dotyku.

     Programy STEM budú prezentované s reálnymi problémami vyplývajúcimi z komunity, do ktorej žiaci patria a s explicitnou stratégiou vyučovania, ktorá poskytne žiakom možnosť dosiahnuť kľúčové kompetencie a vedeckú gramotnosť. Projekt poskytne pilotáž a dôsledky o potrebe systémovej prípravy učiteľov a profesionálneho rozvoja pre STEM vzdelávanie.

     Projekt je určený pre učiteľov a žiakov vo veku 8 - 16 rokov.

    • "Kick-off" stretnutie 
     Dňa 14. decembra 2021 sa uskutočnilo online stretnutie "Kick-off", ktorým sa spustil projekt Erasmus+ Climax. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia Associazione Lumen aps, Európskeho centra pre kompetencie a excelentnosť v podnikaní, Gréckej vzdelávacej spoločnosti STEM, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Školy Felix.

     Stretnutie bolo zamerané na riadenie projektu, administratívu a finančné otázky, zároveň však poskytlo partnerom projektu príležitosť lepšie sa zoznámiť a podrobnejšie vysvetliť, ako sa chcú podieľať na projekte. . Bolo dohodnuté, že následné stretnutie sa uskutoční 13. apríla 2022.

    • Stretnutie na gréckom ostrove Naxos
     2. júna 2022 sa v Divadelnom múzeu v oblasti Grotta na krásnom gréckom ostrove Naxos stretli zástupcovia štyroch partnerských organizácií zapojených do projektov Erasmus+ ClimaX.

     Stretnutie hostil profesor Sarantos Psycharis(Hellenic Education Society of STEM Greece) a predsedala mu profesorka Niki Evelpidou. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia STU v Bratislave(Slovensko), The European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence(Rakúsko), Associazione Lumen(Taliansko) a Škola Felix.

     Profesor Sarantos Psycharis otvoril stretnutie  prehľadom o stave projektu a o tom, čo je potrebné prerokovať a dohodnúť počas nasledujúcich dní. Profesorka Niki Evelpidou otvorila diskusiu o obsahu súboru nástrojov ClimaX a návrhoch konkrétnych vyučovacích a vzdelávacích aktivít.

    • Medzinárodný workshop pre učiteľov
     Organizačný tím projektu Climax hostil  koncom roka 2022 3 medzinárodné workshopy v dňoch 18.11., 30.11. a 5.12..


     Cieľom workshopow bolo podporiť implementáciu kurikula STEAM Climate Change pre školy a iné vzdelávacie inštitúcie. Učitelia tu mohli zažiť pútavé interaktívne experimenty a aktivity zamerané na využitie platforiem Arduino a App Inventor. Pomocou nich môžu študenti vytvárať senzory, ktorými sa dá merať napríklad hladinu CO2, vlkosť vzduchu alebo úrovne slnečného žiarenia v okolí. 

     Čo je sklenníkový efekt?

    • Stretnutie v Klagenfurte(Rakúsko) 


     8. a 9. júna 2023 sa  regionálni partneri Erasmus+ projektu Climax stretli v Lakeside Science & Technology Park v rakúskom Klagenfurte. 

     Hlavnými bodmi stretnutia boli správy o stave a implementácii jednotlivých krokov projektu a ich analýza.

    • Multiplikačné podujatie v škole Felix


     17. a 18. októbra 2023 sa konalo multiplikačné podujatie , v rámci ktorého boli odprezentované študentské projekty a závery práce širšej verejnosti.

    • Finálne medzinárodné stretnutie partnerov projektu


     19. a 20. októbra 2023 sa na pôde Fakulty Architektúry STU v Bratislave konalo záverečné stretnutie regionálnych partnerov Erasmus+ projektu ClimaX.

      

     Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť naplnenie doterajších cieľov, menežovanie projektu a posun v nadchádzajúcich úlohách.  

   • Žiacke projekty

   • Študenti školy Felix sa v rámci projektu Climax zúčastnili viacerých aktivít, v rámci ktorých vytvárali fuknčné modely alebo priamo v teréne skúmali rôzne faktory problematiky klimatických zmien. Prácou na projektoch prehlbovali svoje poznatky o svete okolo nás a o vplyvoch človeka na prírodu, čím nepriamo aj priamo zvyšovali svoje povedomie o problematike zmeny klímy. 

   • 3D model planéty Zem

   • Erózia pôdy

   • Simulácia vodného cyklu

   • Mokrade

   • Erózia riečneho brehu

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje