• Podpora aktívneho a zodpovedného občianstva v školách: https://www.active-citizen.eu

      

     Škola Felix sa projektu zúčastňuje v spolupráci s partnermi ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST, Z. S., Praha(Česko), GYMNÁZIUM JOSEFA RESSELA, Chrudim(Česko), EUROPEAN CENTER OF ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE & EXCELLENCE – ECECE, Klagenfurt(Rakúsko), LEARNABLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., Pesaro(Taliansko), AKADEMIA WSB, Dabrowa Gornicza(Poľsko).
     Partnerstvo zahŕňa školy, univerzity, neziskové organizácie zamerané na propagáciu a podporu zodpovedného prístupu na všetkých úrovniach spoločenského života a organizácie pracujúce na rozvoji inovatívnych vzdelávacích postupov.

      

     Ciele projektu

     Projekt ACTIVE sa venuje oblastiam, ktoré sú pre aktívne a zodpovedné občianstvo kľúčové: potreba kritického myslenia, pochopenia súvislostí a možných dopadov svojho konania a otvorenosť na podporu vzájomnej diskusie. Udržateľnosť demokratických hodnôt a demokratickej spoločnosti môžu zabezpečiť len aktívni a zodpovední občania, ktorí sú otvorení komunikácii a to aj napriek možným rozdielom v hodnotách a potrebách a sú schopní reflektovať (možné) dopady svojich rozhodnutí a činov.

     Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom lepšie pochopiť svet, v ktorom žijú, aby mohli konať ako aktívni a zodpovední členovia demokratickej spoločnosti. 

     Tento hlavný cieľ sa dosiahne zameraním sa na nasledujúce operatívne a konkrétne ciele:

     • Žiaci sa prostredníctvom vlastnej skúsenosti (na základe vypracovanej metodiky) naučia, ako sa vysporiadať so zložitými problémami a informáciami, aby si vytvorili zmysel a porozumeli situácii.
     • Keďže pre mladú generáciu zohrávajú internet a najmä sociálne médiá kľúčovú úlohu pri získavaní informácií, žiaci sa naučia, ako pristupovať k informáciám na internete.
     • Žiaci sa naučia chápať svoju motiváciu a motiváciu iných, aby dokázali uvažovať o svojich normách, predsudkoch, očakávaniach a želaných výsledkoch. Žiaci sa naučia, ako reagovať na situáciu primerane svojim hodnotám a (možným) dopadom svojho konania.
     • Žiaci sa naučia aktívne zapájať s otvoreným prístupom, pripravení zvážiť aj (odlišné) názory iných.
     • Učitelia získajú vedomosti a kompetencie na podporu a propagáciu aktívneho a zodpovedného občianstva na svojich bežných hodinách, aby tieto kompetencie odovzdali žiakom.

     Učitelia z partnerských krajín dostanú k dispozícii praktický nástroj, ktorý môžu zaradiť do vyučovania ako učebný materiál na rozvoj kompetencií potrebných na aktívne a zodpovedné rozhodovanie a konanie. Tieto nástroje budú zaradené do súboru nástrojov, ktorý poskytuje postupný návod na projektové vyučovanie, ktoré umožňuje žiakom rozvíjať kompetencie potrebné na riešenie zložitých problémov a informácií s cieľom prijímať zodpovedné rozhodnutia.


     Činnosti opísané v súbore nástrojov sú ďalším rozvojom ich kognitívnych zručností, kritického myslenia, empatie, uvedomenia a rozhodovania.  Žiaci sa učia zaobchádzať s informáciami, definovať "problémy", zvažovať rôzne názory a rozpoznávať dezinformácie, dezinformácie a falošné správy.

    • Dokument o konšpiračných teóriách
     V rámci projektu Erasmus+ Active študenti prvého ročníka Gymnázia1 pripravujú dokumentárny film o konšpiračných teóriách súvisiacich so Svetovým hospodárskym fórom. Študenti pracujú v malých skupinách s cieľom overiť spoľahlivosť konšpiračných teórií a odhaliť skutočné zámery WEF.

    • Časopis Fake News
     Žiaci 8. ročníka školy Felix vytvorili časopis Fake News, ako súčasť svojho príspevku do projektu Erasmus+ Active.  Úlohou žiakov bolo napísať príbehy, ktoré sú buď pravdivé alebo obsahujú dezinformácie a zavádzajúce informácie.

      

     Výsledná publikácia bude predložená žiakom iných tried, ktorí sa potom pokúsia overiť pravosť príbehov. 

    • Brožúra o Svetovom ekonomickom fóre
     V rámci projektu Erasmus+ Active pripravila škola Felix brožúru, ktorá má študentom gymnázia poskytnúť základné informácie o Svetovom ekonomickom fóre.  Tieto informácie študenti využijú pri skúmaní konšpiračných teórií, ktoré WEF obklopujú.

    • Overenie pôvodu obrázku
     Žiaci školy Felix pracovali s overeným postupom, pomocou ktorého overovali pravosť obrázkov.

    • Overenie pôvodu videa
     Pomocou nástroja InVid skúšali žiaci overiť pôvod videí na YouTube a iných sociálnych sieťach.

    • 4. medzinárodné stretnutie partnerov projektu
      

     5. a 6. júna 2023 sa stretli partneri Erasmus+ projektu ACTIVE v rakúskom Zirbenweg Hochrindl.

     Cieľom tohto stretnutia bola hlavne diskusia o nadchádzajúcich multiplikačných stretnutiach v jednotlivých krajinách. Okrem toho sa na stretnutí preberala možnosť usporiadania medzinárodnej online študentskej konferencie, v rámci ktorej by jednotliví žiaci prezentovali svoje skúsenosti a výsledkych ich výskumu.

    • Finálne stretnutie partnerov projektu

     14. novembra 2023 prebehlo stretnutie zástupcov školy Felix a partnerov Erasmus+ projeku ACTIVE.

     Stretnutie sa sústredilo na záverečné fázy projektu a multiplikačné stretnutie, ktoré sa uskutoční na škole Felix.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje