• Škola Felix sa zúčastňuje v spolupráci s partnermi European Centre of Entrepreneurship Competence and Excellence (Rakúsko), Hellenic Education Society for STEM (Grécko), Previform, LDA. (Portugalsko) a Indícia (Slovensko) projektu Erasmus+ s názvom "STEam methodology for heALTHhy nutrition awareness - Food as cultural Heritage", ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie.


     Hlavnými cieľmi projektu je zvýšenie kompetencií týkajúcich sa zdravej životosprávy s využitím metód STEM. Spoločne chceme stimulovať kritické myslenie u detí vo vzťahu k výžive, zdraviu a spoločenskej diskriminácii v dôsledku obezity. Výsledky výskumu v štyroch krajinách, reflektujúceho aj špecifiká miestnej kuchyne ako súčasti kultúrneho dedičstva, pretavíme do obohacujúceho kurikulárneho obsahu viacerých predmetov. Po implementácii a vyhodnotení pilotných vzdelávacích aktivít sprístupníme vypracovanú metodiku pre všetky školy, ktoré o ňu prejavia záujem.


     Projekt sa zameriava na rapídne narastajúci problém obezity, ktorá podľa Unicef-u postihuje v Európe každé tretie dieťa. Okrem toho, že nadváha je jedným z hlavných rizikových faktorov radu chronických ochorení nesie so sebou aj významné psychologické dôsledky s dopadom aj na spoločenský život. 

     Projekt bude sledovať úlohu potravín ako formy kultúrneho dedičstva a význam, ktorý majú kultúrne znalosti pre pochopenie výberu potravín a spotrebiteľských preferencií. Dôsledky projektového vyučovania v reálnom svete môžu žiakov nadchnúť a môžu zvýšiť ich zapojenie na vyučovaní.
     Začlenenie užitočného zážitkového a problémového učenia do konkrétnych situácií môže zlepšiť porozumenie.  Je to obzvlášť dôležité a užitočné pri témach, ktoré sú pre študentov ťažké na pochopenie.  Cieľom projektu je preto navrhnúť praktiky, ktoré by čo najlepšie integrovali projektové vyučovanie do učebných osnov s cieľom zvýšiť dlhodobé porozumenie. Projekt ukáže, že na to, aby študenti získali úplné zvládnutie pojmov, musia byť motivovaní učiť sa látku. 
     Prístup projektu Stealth spočíva vo využívaní potravín ako nástroja na podporu učenia sa v oblasti výživy a tiež mikrobiológie, chémie, biológie, zdravovedy a matematiky. V rámci projektu Stealth sa budú využívať praktické hodiny, ktoré umožnia interdisciplinárne učenie vo všetkých predmetoch STEM.

      

     Poslanie a vízia projektu

     Poslaním projektu STEALTH je zvyšovať povedomie o význame zdravej výživy pomocou prístupu STEM a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu spojenému s obezitou.

     Ciele

     • Podpora jednotlivcov pri získavaní a rozvíjaní základných zručností a kľúčových kompetencií stimulovaním kritického myslenia s ohľadom na vzťah medzi výživou/zdravotnou diskrimináciou a kultúrou.
     • Prostredníctvom skúseností z projektu STEALTH študenti získajú povedomie o tom, ako jednotlivec môže vedome rozhodovať o výbere potravín, čo má priaznivé dôsledky v zdravotnom a antidiskriminačnom zmysle.
     • V rámci projektu študenti získajú znalosti o kľúčových živinách v potravinách, ktoré konzumujeme a využijú tieto poznatky pri realizácii vedeckých experimentov a prieskumov národných alebo tradičných potravín každej zúčastnenej krajiny
     • Vytvorenie základov pre učebné osnovy STEM, ktoré budú viesť deti a rodiny k pochopeniu toho, čo je zdravá výživa.
     • Posilniť postavenie učiteľov a prevádzkovateľov škôl, aby sa stali katalyzátorom zdravotnej gramotnosti v ranom školskom veku, a aby pozitívne spolupôsobili s rodinami a sociálnym prostredím ako celok.

      

     Viac informácií získate na web linke projektu: https://www.stealthnutrition.net/ alebo na web stránke koordinátora projektu:  https://www.indicia.sk/erasmus-stealth


      

    • Stretnutie v Aténach

     Zástupca sa stretol s nadnárodnými partnermi projektu v Aténach v dňoch 10. až 11. novembra, aby prediskutoval konečný vývoj Stealth Toolkit. 

     Partneri projektu Erasmus+ STEALTH pracovali na Toolkite - metodike pre učiteľov partnerských škôl, vrátane Školy Felix na Slovensku, aby mohli viesť hodiny venované princípom Zdravej výživy. Deti sa prostredníctvom experimentov a hier dozvedia o regionálnej kuchyni ako súčasti národného dedičstva, o výživových hodnotách rôznych surovín, ako čítať etikety na potravinách atď.

      

    • Stealth Toolkit

     Felix sa podieľal na tvorbe súboru nástrojov pre učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Stealth. 

     Súbor nástrojov poskytuje teóriu a praktické aktivity pre učiteľov, ktorí môžu využívať metodiku Stealth. Cieľom je zvýšiť povedomie žiakov o potravinách, výžive a o tom, že potraviny sú dôležitou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. 

     Súbor nástrojov bude predstavený učiteľom z vybraných škôl v Grécku, Portugalsku, Taliansku, Rakúsku a na Slovensku počas nadchádzajúceho online školiaceho seminára, počas ktorého bude prvý deň školenia viesť škola Felix.

      

    • Stretnutie o aktuálnom stave projektu

     Dňa 4. augusta 2022 sa partneri projektu STEALTH stretli online, aby prediskutovali aktuálny stav projektu a ďalšie úlohy, ktoré je potrebné dokončiť.

     Dohodlo sa, že spoločnosti Indicia a Previform by mali do konca augusta doručiť Veronike Pulisovej (projektovej manažérke) svoje 2-stranové analýzy o súčasnom stave obezity detí, tradičných potravinách a kvalite výživy v ich krajinách v anglickom jazyku, ktoré budú podkladom pre vypracovanie spoločného politického dokumentu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke projektu a výňatky zdieľané na sociálnych sieťach.

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje