• Zoznam predmetov

  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • BIO
  • Biológia
  • DEJ
  • Dejepis
  • ETV
  • Etická výchova
  • FYZ
  • Fyzika
  • GEG
  • Geografia
  • HUV
  • Hudobná výchova
  • CHE
  • Chémia
  • INF
  • Informatika
  • MAT
  • Matematika
  • NV-E
  • Náboženská výchova - evanjelická
  • NAV
  • Náboženská výchova - katolícka
  • NEJ
  • Nemecký jazyk
  • OBN
  • Občianska náuka
  • PVC
  • Pracovné vyučovanie
  • PRI
  • Prírodoveda
  • PVO
  • Prvouka
  • S SJL
  • Seminár SJL
  • SJL
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • THD
  • Technika
  • TSV
  • Telesná a športová výchova
  • VLA
  • Vlastiveda
  • VYV
  • Výtvarná výchova
  • DOV
  • Dobrovoľné vyučovanie
  • Fotogaléria

   • Prvý školský deň našich prváčikov
   • Letný klub II.turnus Kolonizácia
   • Letný klub I.turnus Superhrdinky a Superhrdinovia
   • Návrat do školy
   • Vyberáme z karantény VI
   • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
   • Vyberáme z karantény V
   • Vyberáme z karantény IV
   • Vyberáme z karantény III
   • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
   • Vyberáme z karantény II
   • Vyberáme z karantény I