• Škola považuje rodičov za svoju súčasť, a preto organizuje akcie, ktoré podporujú komunitný život školy. Cieľom týchto akcií je získanie dôvery rodičov vo vzťahu k princípom a metódam školy.

     Škola organizuje pre rodiny prvákov Adaptačné víkendovky, ktorých program je zabezpečený tak, aby bol priestor najmä na ukážky princípov a metód školy a na zoznámenie sa rodín, učiteľov a detí.

     Škola podporuje tvorbu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi tak, aby žiak vnímal učiteľa ako sprievodcu a vierohodného partnera.

     Škola spolupracuje s rodičmi aj oficiálnym spôsobom cez Radu rodičov a všetkých podporuje v otvorenej komunikácii aj s členmi vedenia školy. Víta akúkoľvek spätnú väzbu od rodičov či priamo od žiakov.

     Škola organizuje Felix akadémiu, ako vzdelávací priestor, kde sa rodičia môžu zoznámiť s našimi princípmi a metódami.

     Riaditeľ svojou osobnou účasťou na Ranných kávach, infostretnutiach, adaptačných víkendovkách a ďalších akciách školy či neformálnych stretnutiach rodičov, vytvára atmosféru komunity medzi školou a rodičmi.

     Učitelia vytvárajú pre rodičov svojich žiakov možnosť zúčastniť sa na niektorej vyučovacej hodine. Škola pre propagáciu vlastného prístupu k vzdelávaniu a výchove organizuje Dni otvorených dverí, podporuje učiteľov v prezentovaní príspevkov na konferenciách, umožňuje učiteľom iných škôl navštíviť školu a vidieť priebeh vyučovania.

     Škola pri vhodných alebo potrebných príležitostiach organizuje stretnutia rodičov, kde im umožní získať aktuálne informácie a položiť otázky členom vedenia školy. Pravidelnou formou týchto stretnutí je Ranná káva či stretnutia Rady rodičov s vedením školy.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje