• Občianske združenie Felix Bratislava prevádzkuje v Bratislave Súkromnú základnú školu.

  Zakladateľmi občianskeho združenia je tím ľudí s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi, nielen v škole ale aj mimo nej. Dlhé roky sa venujeme sieťovaniu inovatívnych učiteľov po celom Slovensku. Naše skúsenosti s prácou s deťmi a inšpirácie od najlepších učiteľov chceme využívať v každodennej praxi.

   


  Poslanie školy

  Poslaním školy je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých, a preto šťastných ľudí.

   


  Našim cieľom sú:

  • dobré - čestné, morálne, charakterné,

  • múdre  - vzdelané, tvorivé,

  • aktívne  - samostatné, pracovité, iniciatívne,

  • šťastné - vyrovnané, zdravé deti.

   

  Preto systematicky a cieľavedome pracujeme na rozvoji ich:

  • motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, učeniu, sebarozvoju,
  • emocionality, pozitívneho prežívania, pozitívneho vzťahu a hodnotovej orientácie k sebe, k iným, k práci, k svetu,
  • prosociálneho správania, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi, pomáhať im,
  • poznávacích (kognitívnych) schopností, schopností riešiť problémy, schopností orientovať sa v explózii informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať; schopností racionálne sa učiť, vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam života,
  • tvorivosti, tvorivých schopností, tvorivého riešenia problémov,
  • sebaregulácie, schopností prevziať zodpovednosť za seba, riadiť sám seba, ovládať sa, spôsobilosti starať sa o fyzické a psychické zdravie svoje i iných. 

   


   

  Princípy školy

  Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli. Podporme ich túžbu po poznatkoch.

  Učíme deti vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor druhých. Učíme ich argumentovať, diskutovať, chápať druhých a viesť dialóg.

  Dieťa sa stáva takým, za aké ho považujeme. Hľadáme v deťoch to pozitívne a chválime ho. Iba spokojné dieťa, ktoré má rado samé seba, môže byť v živote úspešné.

  Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať.

  Pokiaľ deti nebrzdíme, sú schopné urobiť aj viac, ako očakávame, dokonca viac, ako sme niekedy schopní a ochotní urobiť my. Podporujeme deti, aby nás prekonali, aby boli lepšími, ako sme my.

  Čo dokáže urobiť dieťa, nesmie robiť učiteľ. Učiteľ je organizátorom vyučovania, vytvára podmienky pre činnosť detí.

  Rodič je našim partnerom. Záleží nám na jeho názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.

  Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že škola je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť.

  Učiteľ je človek, ktorý trávi s dieťaťom množstvo hodín a formuje ho. Preto musí mať vytvorené podmienky na tvorivú prácu, priestor na budovanie pozitívneho vzťahu s deťmi, čas a prostriedky na vlastné vzdelávanie.

   


  Našou snahou je

  1. poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania - výchovu múdrych, dobrých, aktívnych, a preto šťastných detí,
  2. pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov,
  3. osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii v oblasti riadenia škôl.

   


  Metódy a formy práce v škole 

  V centre nášho záujmu je dieťa, nie učivo. Preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch - krátkodobých, ale aj niekoľkotýždňových, prezentačné činnosti. V našej škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spolu s deťmi. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania - dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Vážime si vlastný názor detí, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať otvorenú kritiku. Rozvíjame zdravý citový život detí - nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby svoje i druhých.

  Preferujeme konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu. Deti systematicky vedieme k tomu, aby k dieľčím poznatkom prichádzali postupným objavovaním. Ich aplikovaním sa deti učia prirodzene využívať objavené poznatky v praxi, sú viac motivované, majú záujem hľadať neštandardné riešenia každodenných situácií.     

  Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania, čo nám umožňuje prijímanie a používanie metód a foriem rôznych koncepcií výchovy a vzdelávania podľa schopností učiteľov a potrieb detí:

  • námetové vyučovanie - predmety a činnosti dňa (týždňa) majú jednu ústrednú myšlienku, ktorá ich spája a dáva ich učeniu zmysel,
  • dramatická výchova - vyučovanie prebieha v predstieraných situáciách skutočného života, deťom je také učenie blízke a zvyšuje ich schopnosť koncentrácie a učenia sa,
  • práca s voľným textom - deti od prvého ročníka tvoria, kontrolujú, upravujú texty na preberanú tému a prezentujú ich ostatným spolužiakom,
  • metódy otvoreného vyučovania - učíme deti "učiť sa" z encyklopédií, učebníc, počítačov: robiť si poznámky, premýšľať nad nimi, spracovať ich, plánovať si učenie, spoznávať svoj vlastný ideálny spôsob učenia sa,
  • kooperatívne vyučovanie - vyučovanie spoluprácou v skupinách: deti sa učia deliť si úlohy a prevziať zodpovednosť za vykonanú prácu, komunikovať s ostatnými, presadiť si vlastné myšlienky, ale aj podriadiť sa názoru väčšiny, spolupracovať s ostatnými,
  • zážitkové vyučovanie - vyučovanie v situáciách reálneho života podľa hesla "čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie",
  • učenie hrou - učenie a tréning schopností detí vzdelávacími a výchovnými, spoločenskými, pohybovými, konštrukčnými hrami, voľnou hrou a hrou s predstavivosťou.

   

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018
  • PANDY - zdravý deň
  • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
  • KOALY - telesná v Jame
  • KOALY - Návšteva SHMU
  • SURIKATY a SVIŠTE_100 rokov ČSR
  • SOVY a PLAMENIAKY_100 rokov ČSR