• Informácie pre záujemcov o štúdium na strednej škole (žiakov 5. ročníka)

   •  

    Prijímanie na stredné školy sa riadi Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 


    V zmysle uvedeného zákona podáva prihlášku na SŠ zákonný zástupca žiaka riaditeľovi základnej školy

     

    Každý žiak si môže podať: 

     

    a) 2 prihlášky na SŠ, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu („talentovky“)najneskôr do 20.02.2018  

     

    b) 2 prihlášky na SŠ, ktoré „talentovky“ nevyžadujú, a to najneskôr do 10.04.2018 (vrátane osemročných gymnázií).

     

    (Môžu to byť dve rôzne SŠ alebo dva rôzne odbory na tej istej SŠ.)

     

    Osemročné gymnázium: 

    Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku. 

     

    Všetci prihlásení žiaci musia absolvovať prijímacie skúšky (obvykle zo SJL a MAT). Prijímacie skúšky sa konajú v májovom kole v dvoch termínoch. Školy, ktoré v prvom kole nenaplnia voľné študijné miesta, môžu vyhlásiť 2. kolo prijímacích skúšok, prijímacie skúšky sa konajú v júni. Pri celkovom hodnotení a konečnom rozhodnutí SŠ o prijatí/neprijatí žiaka sa zohľadňujú aj ďalšie kritériá, ktoré si SŠ určuje sama a zverejňuje ich na svojom webovom sídle, napr. študijné výsledky z nižších ročníkov, úspechy v súťažiach, olympiádach a pod. 

     

    Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky. 

     

    Žiakovi, ktorý bol na štúdium prijatý, stredná škola oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Ak sa zákonný zástupca žiaka na zápis nedostaví, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť. 

     

    Základná škola vydá žiakovi iba jeden Zápisný lístok, ktorý treba odovzdať pri zápise vo vybranej SŠ. Zápisný lístok je prenosný v rámci SŠ, t.j. pri zmene rozhodnutia si zákonný zástupca môže vyžiadať už odovzdaný Zápisný lístok od SŠ, kde ho odovzdal a prenesie ho na inú vybranú SŠ. 

     

    V prípade neprijatia sa uchádzač môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

     

    Zhrnutie všetkých termínov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky >

    Dôležité informácie sú aj na stránke Školských výpočtových stredísk >

     

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018
  • PANDY - zdravý deň
  • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
  • KOALY - telesná v Jame
  • KOALY - Návšteva SHMU