• Spolupráca s rodičmi

  • Rodičia sú pre našu školu nenahraditeľnými partnermi.


   Informovanie rodičov

   Rodičov pravidelne informujeme o aktivitách školy e-mailom (každý piatok dostávajú infolist od triedneho učiteľa), prostredníctvom newslettera FELIXoviny, aktualizovanými informáciami na našej webovej stránke a nájdete nás aj na sociáonej sociálnej sieti Facebook.

   Rodičia majú prístup do zaheslovanej časti webstránky, kde nájdu mnohé užitočné informácie o svojom dieťati a vyučovaní. Využívame elektronickú žiacku knižku, kde majú rodičia kedykoľvek prístup k aktuálnemu hodnoteniu vlastného dieťaťa. Na internete majú dostupnú aj elektronickú triednu knihu, a tak vedia, čo sa ktorý deň deti učili v škole, na čom deti pracujú a tiež majú prehľad o dochádzke dieťaťa.


   Adaptačná víkendovka

   Na začiatku školského roka organizujeme pre deti prvého ročníka spolu s ich rodičmi a súrodencami adaptačnú víkendovku. Cieľom víkendovky je spoločný pobyt v prírode, bližšie spoznanie sa, vytvorenie si dobrých vzťahov a vytvorenie základov pre stabilný trojuholník dieťa - rodič - učiteľ.


   Sobotňajšie výlety

   Deti našej školy a ich rodiny sa môžu zúčastňovať pravidelných sobotňajších výletov do prírody. Výlety sú spojené s poznávaním, športovaním, netradičnými hrami. 


   Ranné kávy

   Vždy prvú stredu v mesiaci pozývame rodičov na neformálne stretnutie pri káve, či čaji. Stretávame sa približne od 8,30 do 9,30 hod.. Rodičia majú možnosť kedykoľvek byť na vyučovaní či popoludňajších aktivitách (po predchádzajúcej dohode min. jeden deň vopred) a pozorovať prácu detí na vlastné oči. Rodič počas takéhoto pobytu v škole nesmie do vyučovania zasahovať, ani prejavovať emócie, aby sa čo najviac zachovala autenticita vyučovania.


   Spoločný program

   V priebehu školského roka pravidelne organizujeme spoločný program pre deti a ich rodičov. Môžete sa zúčastňovať tvorivých dielní, besiedok, hier v prírode, projektových aktivít, prezentácií prác detí.


   Konzultačné hodiny

   Naši učitelia ako aj vedenie školy majú konzultačné hodiny, počas ktorých sa venujeme rodičom. Konajú sa dva krát ročne.


   Špeciálny pedagóg

   Špeciálny pedagóg je tu aj pre rodičov na spoločné riešenie výchovných otázok detí.


   Školský psychológ

   Školský psychológ je tu pre deti, rodičov aj učiteľov na spoločné riešenie výchovných a psychologických otázok detí.


   Návrhy a nápady

   Veľmi si vážime všetky návrhy a nápady, s ktorými rodičia detí za nami prichádzajú. Všetky priebežne vyhodnocujeme a po zvážení inovujeme našu prácu. 


   Manažment školy

   Dvaja zástupcovia rodičov sú členmi správnej rady školy. Majú tak možnosť priamo ovplyvňovať riadenie školy. Voľba prvých zástupcov rodičov bude zrealizovaná na adaptačnej víkendovke.


   Riešenie sťažností a pripomienok

   Našu prácu sa snažíme robiť tak, aby sťažnosti nevznikali. Napriek tomu sa môže stať, že rodičia niekedy nebudú spokojní, alebo inak chápu situáciu ako my. Preto vítame, keď sa nám rodičia včas ozvú, aby sme prípadné nedorozumenia mohli čím skôr začať riešiť.

   Bežné záležitosti ohľadne vyučovania a Felix klubu riešia pani učiteľky a vychovávateľky. Prosím rešpektujte, že v čase ich pedagogickej činnosti nie je priestor na dlhší rozhovor, nakoľko sa primárne venujú deťom. Vždy sa ale dá dohodnúť individuálne stretnutie.

   Riaditeľka a manažér školy sú k dipozícii na riešenie otázok, ktoré sa týkajú celej školy, resp. vážnejších problémov, pripomienok. A samozrejme budeme sa snažiť riešiť aj prípadné pripomienky na prácu pani učiteliek, vychovávateliek.

   V prípade sťažností alebo problémov s vedením školy je možné podať podnet na správnu radu školy.

    

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018
  • PANDY - zdravý deň
  • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
  • KOALY - telesná v Jame
  • KOALY - Návšteva SHMU